Laatste nieuws:
IJsdikte

Privacyverklaring IJsvereniging Hoogkerk
Dinsdag 11 december 2018 22:46
 
Privacyverklaring IJsvereniging Hoogkerk

Privacyverklaring ten behoeve van de leden van de IJsvereniging Hoogkerk. Hierna te noemen De IJsvereniging.

1. Inleiding

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn voor De IJsvereniging van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Daarom leggen wij in deze privacyverklaring zo transparant mogelijk uit hoe we bij De IJsvereniging uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.

Dit is het doel en in deze privacyverklaring leggen we in detail uit wat we precies bedoelen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met De IJsvereniging.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

De IJsvereniging verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-leden in een ledenbestand. Deze verwerkingen vinden plaats voor het bijhouden van een actueel ledenbestand.
De IJsvereniging verzamelt: De IJsvereniging verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving.

3. Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

De IJsvereniging heeft deze gegevens nodig om het werk goed te kunnen uitvoeren en overeenkomsten te kunnen nakomen. De IJsvereniging gebruikt deze gegevens voor: 4. Gegevens delen met andere organisaties

De IJsvereniging maakt gebruik van de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. De IJsvereniging verstrekt alleen persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van een gerechtvaardigd belang en deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor De IJsvereniging uitvoert. De IJsvereniging verkoopt uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. Met externe dienstverleners worden overeenkomsten afgesloten waarin afgesproken wordt wat ze met de gegevens mogen doen.

Daarnaast kan het nodig zijn om deze persoonsgegevens te delen als De IJsvereniging dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

5. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of worden ze op een manier bewaard dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

6. Beveiliging

De IJsvereniging geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. De IJsvereniging behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven. De IJsvereniging streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden van De IJsvereniging, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.
De IJsvereniging beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. De IJsvereniging maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. De IJsvereniging is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan De IJsvereniging. De IJsvereniging deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen (en indien van toepassing: van onze klant of relatie), tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

De IJsvereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Inzage, wijzigingen en verwijderen van uw gegevens

8. De rechten van betrokkenen Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens De IJsvereniging van u heeft, kunt u altijd contact opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

9. Klacht indienen

Als u vindt dat De IJsvereniging u niet op de juiste manier helpt of informeert, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactgegevens

Bedankt voor het lezen van deze privacyverklaring. Als u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via deze site "Contact"

De IJsvereniging Hoogkerk
p/a Zuiderweg 26
9745 AD Groningen
 
Klik hier voor het bestand.